Privacybeleid

Definities

1) Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2) Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

3) Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid.

4) Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

5) Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

6) Betrokken toezichthoudende autoriteit: een toezichthoudende autoriteit die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens omdat: a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker op het grondgebied van de lidstaat van die toezichthoudende autoriteit is gevestigd; b) de betrokkenen die in de lidstaat van die toezichthoudende autoriteit verblijven, door de verwerking wezenlijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden; of c) bij die toezichthoudende autoriteit een klacht is ingediend.

Verwerkingsverantwoordelijke

De vereniging zonder winstoogmerk “The Diaspora” (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke:

Vzw The Diaspora
Krakeelplein 2 bus 47
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0841.764.119 E-mailadres: thediaspora@hotmail.be Tel.: 00 32 465 87 97 11

Verwerkte persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de betrokkenen doordat die gebruikmaken van zijn diensten en/of deze website en/of omdat zij die gegevens zelf verstrekten. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres en/of URL
– Overige persoonsgegevens die de betrokkenen actief verstrekken in correspondentie en telefonisch – Locatiegegevens

– Gegevens over de activiteiten van de betrokkenen op deze website – Internetbrowser

Verwerking van bijzondere categorieën en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. De Verwerkingsverantwoordelijke kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders blijven dus best betrokken bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een betrokkene ervan overtuigd is dat de Verwerkingsverantwoordelijke zonder die toestemming persoonsgegevens verzamelt over een minderjarige, dan kan die contact opnemen via thediaspora@hotmail.be zodat deze informatie kan worden gewist.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de betrokkenen voor de volgende doeleinden:

– om een overeenkomst met de betrokkenen aan te gaan of uit te voeren;
– om de betrokkenen te bellen of e-mailen indien dat nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening; – om diensten aan de betrokkenen te leveren;
– om betalingen van de betrokkenen te kunnen verwerken;
– om wettelijke verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld in het kader van belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door software of computers, zonder enige menselijke tussenkomst. De Verwerkingsverantwoordelijke neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens van de betrokkenen niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de persoonsgegevens van de betrokkenen uitsluitend aan derden als dat absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met die betrokkenen of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke, kunnen onderstaande rechten uitoefenen door een verzoek te verzenden naar de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres thediaspora@hotmail.be. Gelieve aan uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen ter bevestiging dat het verzoek wel degelijk van u uitgaat. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de achterzijde van uw identiteitskaart), paspoortnummer en andere informatie zwart om uw privacy te beschermen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal zo snel mogelijk en in elk geval binnen vier weken reageren op uw verzoek.

Recht op inzage

De betrokkenen hebben het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hen betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.

Recht op rectificatie

De betrokkenen hebben het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hen betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebben de betrokkenen het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

De betrokkenen hebben het recht van de Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hen betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op beperking van de verwerking

De betrokkenen hebben in bepaalde gevallen het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De betrokkenen hebben het recht de hen betreffende persoonsgegevens, die zij aan de Verwerkingsverantwoordelijke hebben verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en zij hebben het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de Verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.

Recht van bezwaar

De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om vanwege met hun specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkenen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om een klacht in te dienen

De betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de betrokken toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. Contact opnemen kan via volgende link: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke neemt de bescherming van persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onrechtmatige wijzigingen tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat hun gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunnen zij contact opnemen via thediaspora@hotmail.be.